Bez obowiązku informowania o prowadzeniu pkpir

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy nie będą już musieli informować naczelników urzędów skarbowych o prowadzeniu pkpir. Zniesiony zostanie również obowiązek zawiadamiania organów podatkowych o powierzeniu prowadzenia pkpir biuru rachunkowemu.

Od 1 stycznia 2018 r. zniesiony zostanie obowiązek składania przez podatników zawiadomień o prowadzeniu pkpir oraz o powierzeniu ich prowadzenia biuru rachunkowemu. Zmiana ta jest efektem uchylenia z tym dniem ust. 3a-3c w art. 24a updof. Wprowadzone zmiany mają na celu ograniczenie liczby procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez małych przedsiębiorców. Dzięki temu podatnicy, którzy:

  • rozpoczną prowadzenie działalności w 2018 r. albo
  • w 2017 r. korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym i zdecydują się na zmianę od 1 stycznia 2018 r. formy opodatkowania, co będzie ich obligowało do prowadzenia pkpir lub w 2017 r. prowadzili księgi rachunkowe, ale przestaną istnieć przesłanki zobowiązujące do ich prowadzenia i będą mogli od 1 stycznia 2018 r. prowadzić pkpir

– nie będą musieli informować naczelników urzędów skarbowych o prowadzeniu pkpir.

Podatnicy, którzy w 2018 r. zdecydują się ponadto na powierzenie prowadzenia pkpir biuru rachunkowemu również o tym fakcie nie będą już musieli informować naczelników urzędów skarbowych.

źródło: www.inforfk.pl