Co to jest Portal Podatkowy?

Każdy podatnik może mieć swoje konto na Portalu Podatkowym. Służy ono do komunikacji z US w sprawach związanych z wybranymi podatkami. Rejestracja wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Zakres korzystania z konta na Portalu Podatkowym:

wypełnianie oraz składanie deklaracji, zeznań, informacji, wniosków związanych ze: zryczałtowanym podatkiem dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podatkiem od spadków i darowizn

wysyłanie i odbieranie pism związanych z: kartą podatkową, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podatkiem od spadków i darowizn

przeglądanie danych dotyczących karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn wynikających z: deklaracji, podań, pism doręczonych przez organ podatkowy, dokumentacji rachunkowej organu podatkowego zawierającej w szczególności wysokość należnych oraz uiszczonych podatków, wykazanych oraz zwróconych nadpłat albo zwrotów podatku (odpowiednio złożonych albo doręczonych od 31 grudnia 2015 r.)

złożenie pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadomienia o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu

przeglądanie danych wynikających ze zgłoszonych pełnomocnictw ogólnych oraz zawiadomień o ich zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu