Powrót do sankcji w podatku VAT

Od nowego roku do ustawy o VAT powrócą przepisy określające zasady nakładania na podatników sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bądź do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych lub zwrotu podatku. Przepisy te zostaną wprowadzone ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw.

Naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe w sytuacji, gdy podatnik:

  • nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego,
  • w złożonej deklaracji podatkowej:

a) wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,

b) zawyżył zwrot podatku VAT,

c) zawyżył kwotę zwrotu wykazaną jako kwotę do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,

d) wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego.

W przypadku gdy po zakończeniu kontroli podatkowej albo w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu albo podatnik złożył zaległą deklarację podatkową i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego – sankcja zostanie zmniejszona do 20%.

Sankcji nie będzie się ustalać, gdy podatnik sam skoryguje błąd i wpłaci różnicę wyrównującą zaniżenie podatku lub zawyżenie kwoty zwrotu w dowolnym terminie, poprzedzającym dzień wszczęcia kontroli. Również nie będzie sankcji, gdy zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty zwrotu VAT wiąże się z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi pomyłkami, a także z nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za właściwy okres rozliczeniowy, kwoty te zaś zostały ujęte w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym, jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej.

Źródło: Gazeta podatkowa