Nowelizacja ustawy o VAT

Tylko mały podatnik będzie mógł rozliczać VAT za okresy kwartalne…

Jedną z istotniejszych zmian w nowelizacji ustawy o VAT jest likwidacja rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali podatnicy.

Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, będą mogli składać deklaracje VAT za okresy kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Jednak przepis ten nie będzie miał zastosowania do podatników:

1) rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub

2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy (tzw. towary wrażliwe), chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł.