LIMITY OBOWIĄZUJĄCE W 2017 ROKU

Znane już są limity obowiązujące w 2017 roku ważne dla przedsiębiorców: Jednorazowy odpis amortyzacyjny – 215.000 zł Mały podatnik w VAT : wartość sprzedaży nie przekroczyła 5.157.000 zł; Mały podatnik w podatku dochodowym – wartość sprzedaży nie przekroczyła 5.157.000 zł  

Co to jest Portal Podatkowy?

Każdy podatnik może mieć swoje konto na Portalu Podatkowym. Służy ono do komunikacji z US w sprawach związanych z wybranymi podatkami. Rejestracja wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Zakres korzystania z konta na Portalu Podatkowym: wypełnianie oraz składanie deklaracji, zeznań, informacji, wniosków związanych ze: zryczałtowanym podatkiem dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej, podatkiem od czynności cywilnoprawnych … Read more

Powrót do sankcji w podatku VAT

Od nowego roku do ustawy o VAT powrócą przepisy określające zasady nakładania na podatników sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bądź do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych lub zwrotu podatku. Przepisy te zostaną wprowadzone ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych … Read more

Roczna granica składek emerytalno-rentowych w 2017 r.

Jak wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 1188) w 2017 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosić będzie 127.890 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia − 4.263 zł.

SaldeoSMART dla naszych wszystkich klientów!

Od dawna już współpracujemy z firmą BrainSHARE IT sp. z o.o. Wynikiem naszej współpracy jest udostępnienie programu SaldeoSMART w Strefie Klienta. Zostań naszym klientem i poznaj możliwości tego programu…

Nowelizacja ustawy o VAT

Tylko mały podatnik będzie mógł rozliczać VAT za okresy kwartalne… Jedną z istotniejszych zmian w nowelizacji ustawy o VAT jest likwidacja rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali podatnicy. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, będą mogli składać deklaracje VAT za okresy kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do … Read more

Mobilne dokumenty dla obywateli

Czyżby XXI wiek …? Mobilne dokumenty dla obywateli… Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło zasady działania programu mDokumenty. Będzie on realizowany etapami, a każdy z nich udostępni konkretny dokument. W pierwszej kolejności przewidywane jest wdrożenie mobilnego dowodu osobistego, następnie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia OC. Do obsługi nowych narzędzi będą potrzebne telefony wyposażone w aktywną kartę SIM. … Read more